Buffalo Airport Taxi Service is Fast and Low Buffalo Airport Taxi Service Rates to and from Buffalo Airport and Niagara Falls. Book Airport Taxi Now Flat Rates to Niagara Falls, Toronto And BUFFALO AIRPORT TAXI WE PROVIDE TAXI SERVICE TO ANY WHERE BOOK ONLINE OR CALL US 716-579-0621

Вплив імовірнісного характеру попиту на рішення по управлінню запасами (аналіз XYZ)

 

Аналіз ABC дозволяє диференціювати асортимент (номенклатуру ресурсів, а стосовно до торгівлі - асортимент товарів) за ступенем внеску в намічений результат. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу XYZ інший - тут весь асортимент (ресурси) ділять на три групи в залежності від ступеня рівномірності попиту і точності прогнозування.

У групу X включають товари, попит на які рівномірний, або піддається незначним коливанням. Обсяг реалізації за товарами, включеним в дану групу, добре передбачуваний.

У групу Y включають товари, які споживаються в коливних обсягах. Зокрема, в цю групу можуть бути включені товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту по товарах групи Y - середні.

У групу Z включають товари, попит на які виникає лише епізодично. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи Z складно.

Ознакою, на основі якого конкретну позицію асортименту відносять до групи X, Y або Z, є коефіцієнт варіації попиту (v) з цієї позиції. Серед відносних показників варіації коефіцієнт варіації є найбільш часто вживаним показником відносної колеблемости:

v = x 100%,

де xi - i-е значення попиту по оцінюваній позиції;

- середнє значення попиту за оцінюваною позиції за період n;

n - величина періоду, за який зроблено оцінку.

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, Y і Z може бути здійснено, наприклад, на основі алгоритму, представленого в табл. 7.

Таблиця 7
Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X, Y і Z

Група Інтервал
X 0≤v<10%
Y 10%≤v<25%
Z 25%≤v<∞

Загальний алгоритм проведення аналізу XYZ наводиться в табл. 8.

Таблиця 8
Порядок проведення аналізу XYZ

Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асортименту
Угрупування об'єктів управління в порядку зростання коефіцієнта варіації
Побудови кривої XYZ
Поділ сукупності об'єктів управління на три групи: група X, група Y і група Z

Побудова кривої XYZ здійснюється в прямокутних координатах. По осі ОХ відкладають позиції асортименту в порядку зростання коефіцієнта варіації попиту, виражені у відсотках до загальної кількості позицій асортименту.