Показники логістики

Логістика як наука і сфера професійної діяльності характеризується науковістю і конкретністю. Науковість логістики увазі виконання докладних розрахунків, проведення аналізу всіх показників, що характеризують рух матеріального потоку. Конкретність логістики полягає в наявності цілком точного і речовинно певного результату діяльності з управління потоками. Конкретність дозволяє здійснювати керівництво логістикою з боку обліково-калькуляційних підрозділів або структурних органів, результати роботи яких вимірюються отриманим прибутком.

Науковість і конкретність логістики забезпечують можливість оцінки реакції процесу на ті чи інші управлінські впливи, коректування й оптимізації цих впливів. Можливість управління матеріальним потоком з'являється лише тоді, коли створена можливість вимірювання характеристик цього потоку.

Розглянемо показники, які застосовують для характеристики стану логістики.

1. Середній запас на складі. Показник може визначатися як у натуральному, так і у вартісному вираженні, як в цілому по складу, так і по групах товарів. У загальному випадку запас є постійно мінливою величиною. Тому для характеристики рівня запасу розраховують середній запас, використовуючи при цьому формулу середньої хронологічної:

Зср1 = ,

де Зср1 - середній запас за перший період;

Зн - запас на початок першого періоду;

Зк - запас на кінець першого періоду.

Середній запас за кілька періодів визначається як середня арифметична з середніх запасів за кожний з періодів:

Зсрn = ,

де Зсрn - середній запас за n періодів.

2. Товарообіг - характеристика процесу відновлення товарних запасів. Визначається за допомогою двох показників: швидкість товарообігу і час обігу товарів.

2.1. Швидкість товарообігу (Сто) показує, скільки разів протягом одного періоду продається і поновлюється наявний товарний запас. Показник визначається числом оборотів запасу протягом одного періоду:

Сто = О/Зср,

де О - товарообіг за період;

     Зср - середній товарний запас за період.

Для торгової системи слід враховувати чистий оборот, тобто без урахування внутрішньосистемного обігу.

Швидкість товарообігу може розраховуватися по окремих складах, по окремих позиціях асортименту.

Якщо запас є виробничим, то розрахунковий показник буде називатися швидкістю обороту, який може розраховуватися окремо по кожному виду ресурсів.

2.2. Час обігу товарів (Т) показує тривалість періоду, протягом якого реалізується запас, час перебування товарів у сфері обігу або на складі торговельного підприємства. Визначається за формулою

Т = 

де Зср - середні товарні запаси за період;

     t - число днів в періоді.

Товарообіг тут також повинен бути звільнений від повторного рахунку. Слід зазначити, що зниження Т дозволяє ефективно використовувати обігові кошти і економити витрати обігу.